Great Gun, s. r. o.

Zbraně a bezpečnost

Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny.

Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku.

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraní

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

 • Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
 • Nikdy svou zbraň nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet.
 • Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
 • Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabita.
 • Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutkem v přední poloze.
 • Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
 • Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
 • Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečistěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
 • Používejte pouze čisté, suché, originální - továrně vyrobené střelivo vysoké kvality, v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
 • Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
 • Při střelbě používejte chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
 • Když je zbraň nabita a natažena, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.
 • Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nepřekážel ve směru vyhozené nábojnice.
 • Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
 • Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
 • Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
 • Nestřílejte z pistole poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
 • Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
 • Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vytáhněte zásobník, vyjměte náboj z hlavně a prohlédněte zápalku. Je-li otisk od zápalníku na zápalce slabý, mimo střed, nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
 • Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabita.
 • Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
 • Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.
 • Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné "hrubé zacházení" může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka.