Great Gun, s. r. o.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Great Gun s. r. o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.greatgun.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné Vámi jako kupujícím jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky stvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich součástí, a že s nimi souhlasíte.

Podmínkou platnosti Vaší objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v okamžiku Vašeho převzetí objednaného zboží. Místem dodání je adresa, kterou uvedete v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

3. Způsob a možnosti dodání zboží

a) Zbraně a střelivo na zbrojní průkaz. U zbraní či střeliva na zbrojní průkaz je dle platných zákonů nutný osobní odběr (není možno toto zboží zaslat přepravní službou).

K osobnímu odběru zbraní a střeliva na zbrojní průkaz nezbytně potřebujete:

1) platný zbrojní průkaz
2) platný občanský průkaz
3) nákupní povolení ke zbrani kategorie B.

Pokud nebudete mít s sebou tyto doklady, objednané zboží Vám nebude moci dle platných právních předpisů být vydáno.

b) Volně prodejné zbraně nebo střelivo může nabývat do vlastnictví osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Toto zboží můžete tedy za splnění uvedených podmínek objednat a obdržet dobírkou, nebo po přijetí bezhotovostní platby na náš účet prostřednictvím České pošty, společnosti PPL nebo osobním odběrem. Při převzetí zboží bude ve všech případech ověřena Vaše totožnost a věk podle Vašeho občanského průkazu. V případě doručení prostřednictvím České pošty, nebo společnosti PPL bude ověřena Vaše plnoletost podepsaným Čestným prohlášením o Vaší plnoletosti. Při výběru bezhotovostní platby Vám bude mailem zaslána zálohová faktura s potřebnými údaji pro platbu. Po přijetí platby na náš účet vedený u Fio banky Vám bude zboží doručeno do 3 pracovních dnů.

Dodávky na Slovensko

Zákazníci ze Slovenska si mohou vybrat doručení zboží na dobírku, nebo po uhrazení zálohové faktury balíčkem prostřednictvím společnosti PPL. Zálohová faktura je zasílána mailem a je vystavena v Kč nebo EUR, dle výběru zákazníka. Následně zákazník uhradí fakturu předem na účet u Fio banky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, objednané zboží odešleme prostřednictvím společnosti PPL s doručením do 3 pracovních dnů.

Dodávky do ostatních zahraničních zemí

Zákazníci ze zahraničí obdrží mailem zálohovou fakturu vystavenou v Kč nebo EUR, dle výběru zákazníka. Po přijetí platby na účet u Fio banky odešleme zboží prostřednictvím společnosti PPL s doručením do 5 pracovních dnů.

Jak je to s DPH při prodeji na Slovensko?

V případě, že je objednávající registrovaným plátcem DPH na Slovensku, je zboží dodáno za ceny v Kč bez DPH. V ostatních případech je zboží dodáno za ceny v Kč s DPH. Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je nezbytně nutné splnit následující podmínky:

- v registraci uvést své DIČ (bez uvedení proběhne expedice vždy za cenu s DPH)

- doložit správnost DIČ kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním např. faxem či v digitální podobě na náš email info@greatgun.eu - bez tohoto doložení není možná expedice za ceny bez DPH a je provedena expedice za plnou cenu s DPH.

Osobní odběr se uskutečňuje v naší společnosti Great Gun s.r.o., Svárov 53/38, 691 53 Tvrdonice. S ohledem na pohyblivou výši skladu jednotlivých položek zboží Vás budeme e-mailem informovat o termínu, kdy bude objednané zboží připravena k výdeji.

Zboží je nezbytné vyzvednout nejpozději do 14 dnů od uvedeného termínu, v opačném případě pozbývá objednávka platnosti.

4. Expediční lhůty

Expediční lhůta u zbraní a střeliva na zbrojní průkaz Vám bude e-mailem sdělena, neboť je závislá na požadavku kupujícího (konfigurace zbraně atd.). Pokud se do 14 dnů po uplynutí expediční lhůty nedostavíte k osobnímu odběru, objednávka pozbývá platnosti.

5. Platební podmínky

a) dobírkou při dodání zboží
b) platbou předem - bankovním převodem na zálohovou fakturu
c) v hotovosti při osobním odběru

6. Poštovné a balné

Zboží Vám bude zasláno Českou poštou, nebo společnosti PPL. Poštovné a balné bude účtováno v rámci České republiky: 100,- Kč, na Slovensko: 150,- Kč, ostatní zahraniční země: 400,- Kč Ceny zboží i ceny přepravy jsou uvedeny včetně DPH. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.

7. Záruka - reklamační řád

Úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího v internetovém obchodě a v záruční době na něj uplatňuje kupující práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží.

V případě, že Vám bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

Reklamační řád

Záruční a reklamační podmínky:

a) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

b) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem,

c) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

d) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

e) Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

f) Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

g) K reklamaci je nutné předložit záruční list, pokud byl vystaven, a dále ve všech případech fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

h) Reklamační formulář zašle kupující písemně poštou na adresu prodávajícího či emailem na adresu: info@greatgun.eu

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.

8. Ochrana osobních údajů

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

a) Údaje, které zadáváte při registraci
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, Kontakt
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v našem elektronickém obchodě znovu, využijte možnost registrace.

b) Údaje o naší spolupráci:
Během Vaší spolupráce s Great Gun s. r. o. jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod greatgun.eu: Vaše osobní data jsou v rámci Great Gun důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

Great Gun si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu Great Gun souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v Great Gun publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

9. Informace dle ust. § 53 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Great Gun s. r. o.
Sídlo: Svárov 53/38, 691 53 Tvrdonice
IČ: 276 95 239, DIČ: CZ27695239
zápsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52632
telefonní číslo: +420 519 338 003, +420 603 939 033
adresa pro doručování elektronické pošty: info@greatgun.eu

- název zboží a jeho charakteristika jsou uvedeny u jednotlivých nabízených položek.

- cena zboží je uvedena u jednotlivých nabízených položek, cena poštovného a balného je uvedena v obchodních podmínkách a ve fázi nákupu - "košík" a "pokladna".

- náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna".

- způsob platby a dodání si vyberte z nabídky v části "Pokladna"

- při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 obč. zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě, náklady dopravy nese kupující. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku.

- neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku

- naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru www.greatgun.eu a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů Great Gun

Kupující nemůže odstoupit podle odst. 7 § 53 obč. zákoníku od smlouvy

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání